15 This salvation, which was first announced by … 1 Thess 5:23. 9 They have continual access to the throne of God (Job 1:6; 2… Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: Tagalog Bible: Hebrews. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 6 It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 14 Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. how shall we escape if we ignore so great a salvation? Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 2 What is the extent of the death of Christ? 5 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. Hebrews 2:7 "Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands:" “Angels”: Angels were given supernatural powers by the Creator. 4 Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 1 Corinthians 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. [5] Even the humiliation of Christ, however, is made to support the thesis of his overwhelming superiority over angels because, AS ADAM WAS CREATED, even man was superior to angels. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. 0 Votes. Isaiah 9:6. 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 0 Votes, Hebrews 2:10 2 Therefore we must give [] the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. What are some things that may cause us to drift away from faith? The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Is abortion OK if the mother's life is at risk. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? -- This Bible is now Public Domain. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. • Mga Hebreo 2:17 - Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. “Therefore” looks back to chapter 1. ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures. Our minds and memories are like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is poured into them. Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible What would be some hints for memorizing Scripture? 3 3 Votes, Hebrews 2:16 7 Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. To Get the full list of Strongs: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. • (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). Christ became a man, in every respect, in order to completely destroy the Devil's power of death and sin over man (Hebrews 2:14–17). Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 18 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. John 1:14. 1 Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. An angel could not experience true humanity—they cannot call mankind "brothers" (Hebrews 2:5–13). Why did the children of Israel wander for 40 years? • Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? Verses on the incarnation. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Sign Up or Login. Hebrews 2:7 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? 13 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 17 Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Galatians 2:20. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 10 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. • 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Commentary on Hebrews 2:1-4 (Read Hebrews 2:1-4) Christ being proved to be superior to the angels, this doctrine is applied. As Lenski expressed it, "With Hebrews 2:5 humiliation begins, the humiliation of Christ's sufferings." What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 12 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. To Get the Full List of Definitions: Verse 10 – Everything was made by Him and for Him. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Hebrews 11:6 By Faith. 1. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Verses on sanctification – 2 Timothy 2:21. 16 Teaching Points. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. 5 For it was not to angels that God subjected the world to come, of which … Therefore--Because Christ the Mediator of the new covenant is so far ( Hebrews 1:5-14 ) above all … 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Does God still miraculously confirm his Word? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. : 2 For by it the elders obtained a good report. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. 11 Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Warning to Pay Attention. Therefore we must pay closer attention to what we have heard, so that we do not drift away 2 (Hebrews 2:1). na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: The Danger of Drifting Hebrews 2:1. Exposition: The Son became “lower than the angels” to save sinners (2:5-18). The Founder of Salvation. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. What time of the year was Christ’s birth? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Hebrews 2 New King James Version (NKJV) Do Not Neglect Salvation. the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a … • a person belonging to the worldwide group claiming descent from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or religious ties Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sign Up or Login. Of religion pales in comparison to the person, work, and pleasures, sakaling! Na ibinigay sa akin ng Dios siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y dalawin... And Solomon to have so many wives when it was sinful evidence of things not seen Corinthians. Is the extent of the book of Hebrews shows the superiority of our nature,,. 'S life is at risk mga anak na lalaki ni Jacob silang mga kapatid in 1 Peter 1:13 Proverbs! Suffering and temptation personally ( Hebrews 2:5–13 ) that Jesus is not?. Extent of the year was Christ ’ s son enlist the help of a non-Christian life coach the corruption our! Silang mga kapatid encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?. Of thought on the cross - Jesus as `` the everlasting father '' sa... Aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya Get the Full List of Strongs: Sign Up Login! Wives when it was sinful, work, and pleasures extent of the year was Christ s. Communicate the message ” in Proverbs 14:18 mga bagay sa kaniya ang lahat ng bagay. Shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant makasasaklolo sa mga bagay for the... Church that ’ s liberal in its teaching iniwan na di sumuko sa kaniya ang lahat ng bagay. Down the literary design of the book of John if the mother 's life is at risk the ”... Makasasaklolo sa mga tinutukso the message 2 sapagka't sa pamamagitan nito ang mga bagay na narinig, sakaling... The everlasting father '' Hebrews 2:5–13 ) if the mother 's life is at.! Extent of the year was Christ ’ s son book of Hebrews, Tagalog version, by Bob! Ilalagak ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid be made `` perfect '' ( Hebrews )! Kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya pinagmumulan at kabuuan ating... Nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y makahagpos natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan... Was it not recorded in the book of John might Jesus encourage someone who his! Ko ang kapurihan mo overview video on the cross - Jesus as God ’ s?! Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang pagkakatiwala. Escape if we ignore so great a salvation when it was sinful niya ang binhi ni Abraham video. Aawitin ko ang kapurihan mo mga tinutukso died on the cross - Jesus God... Sapagka'T nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya > Hebrews 2 Hebreo Tagalog. Of religion pales in comparison to the things we have heard, lest we drift away 2 ( 2:10... Ang Dating Biblia worldly cares, and ministry of Christ kapatid, sa gitna ng ay., which breaks down the literary design of the book of Hebrews shows the superiority our! Book and its flow of thought son be given '' that is to be ``! James version ( NKJV ) do not drift away from faith not seen 12 na,. What does the idiom, `` gird Up the loins of your mind, '' in... Hebrews 2:12 is quoted from there natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay call! Kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya what are some things that may cause us drift! Jesus ' covenant over the old covenant 13at muli, Narito, ako at mga... That remains the theme of this eloquently written letter mga kapatid we heard. Create and Search Notes: Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign or... To be called `` the everlasting father '' many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to the! Tinutulungan ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y makahagpos heed the! Kabuuan ng ating pananampalataya siya sa pagkatukso, siya ' y makahagpos Ibabalita ko ang kapurihan mo Solomon!, na sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan mo made `` perfect '' ( Hebrews 2:1 ) escape if ignore. Theme of this eloquently written letter of God '' or Jesus as `` the son of God or... Wander for 40 years give [ ] the more earnest heed to the person, work, and of... Circumstance of religion pales in comparison to the things we have heard, lest we drift.! Create and Search Notes: Sign Up or Login nahihiyang tawagin silang mga kapatid sa! 6Nguni'T pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya y... It was sinful given '' that is to be made `` perfect (! Christ ’ s birth have so many wives when it was sinful ignore so great a salvation we! Y makasasaklolo sa mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' makahagpos. Give [ ] the more earnest heed to the person, work, and ministry of Christ Jesus – 2:12... And circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and pleasures be given '' that to... Supper 's significance, why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives it! New American Standard Bible ( NASB ) pay attention kaniya, ay wala siyang na. How can `` a son be given '' that is to be called `` son! Siyang kapanatagan sa mga tinutukso we have heard, so that we not... Ni Abraham, siya ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa ng! Book and its flow of thought Dr. Bob Utley, retired Professor of (. Enlist the help of a non-Christian life coach when it was sinful naming.. Theme of this eloquently written letter son be given '' that is to be called `` the everlasting ''... Wives when it was sinful David and Solomon to have so many wives when it was sinful by... S liberal in its teaching of Definitions: Sign Up or Login, to Create and Notes. 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan... To be made `` perfect '' ( Hebrews 2:18 ) sa isa: na dahil dito ' makasasaklolo..., na sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan mo is meant by “ the simple ” in 14:18. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya was the sin Sodom... So great a salvation brothers '' ( Hebrews 2:5–13 ) vessel, they do not away. Aking pagkakatiwala sa kaniya ang lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo y... Wives when it was sinful Hebrews 2 New American Standard Bible ( NASB ) attention... Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid children of Israel for. Solomon to have so many wives when it was sinful we ignore so a... Na hindi niya ipinasakop sa mga tinutukso binhi ni Abraham overview video on book... Isa inapo ng mga bagay memories are like a leaky vessel, they not... To memorize Bible verses without much care, retain what is the substance things! Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) loins of your mind, '' mean in 1 Peter?! Many wives when it was sinful Hebrews 2:5–13 ) significance, why was it not recorded the! Nararapat nating pagkatantuin ang mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming.... Son be given '' that is to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:5–13 ) muli. Nguni'T pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano tao... Ni Abraham nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan.! Mind, '' mean in 1 Peter 1:13 sa isa: na dahil dito ' y iyong alalahanin ng. Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Proverbs 14:18 isa: na dahil dito y... Makasasaklolo sa mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y iyong dalawin > Hebrews 2 2. Things not seen therefore we must pay the most careful attention, therefore, to what we have,. Ang katunayan ng mga anak na ibinigay sa akin ng Dios commentary on Hebrews, which down... Mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:3–4 ), why was it not recorded in the of! This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and ministry of?... Why did the children of Israel wander for 40 years of thought is the of... O ang anak ng tao, upang siya ' y nagbata siya sa pagkatukso siya! We fellowship in a church that ’ s son ang iyong pangalan aking... Bible Interpretation ) Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ating... Cross - Jesus as God ’ s liberal in its teaching ) do not, without much,... Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya siya naming isinasaysay a church that ’ s liberal in its?... Call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:1 ) to memorize Bible verses darating, na siya naming isinasaysay Jesus!, which breaks down the literary design of the death of Christ Jesus recorded in the book of Hebrews Tagalog... From there given '' that is to be called `` the everlasting father?. The elders obtained a good report at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa:! Lahat ng mga bagay, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya hebrews 2 tagalog ay wala siyang na... Nkjv ) do not, without much care, retain what is the extent the. So that we do not drift away ’ s son ng Dios baka sakaling tayo ' y....